Helmuth Carl Bernhard von Moltke

Tyskland, 1800-1891 13.09.14

Tysk officer. Fik sin første uddannelse i København, hvor han gik på krigsskolen 1812-18. Hans fader boede da i Holsten. I 1821 tog sønnen sin afsked fra den danske hær for at træde i preussisk tjeneste, hvor han kom til at betyde meget for Tysklands samling. Blev udnævnt til preussisk generalstabschef i 1857.+++

Greve, tysk hærfører, søn af en dansk generalløjtnant, kom 1811 på Landkadetakademiet i København og var 1818-22 dansk løjtnant i det oldenburgske infanteriregiment i Rendsburg, hvorefter han gik i preussisk tjeneste, hvor han snart blev ansat ved generalstaben, som han tilhørte til sin død. Sendtes 1835-40 til Tyrkiet som organisator for den tyrkiske hær og blev 1857 chef for den store generalstab, i hvilken stilling han har indlagt sig uforglemmelige fortjenester ved dens omorganisation og udvidelse og ved den udmærkede måde, på hvilken han forstod at uddanne generalstabsofficererne. Han udkastede planen til felttoget mod Danmark og ledede forberedelserne til overgangen til Als; han vandt dog først sit ry ved sin glimrende krigsplan mod Østrig 1866 og sin geniale ladelse af de store troppemasser 1870-71 og sin sikre beregning af marcherne. I begge krige ledsagede han sammen med Bismarck og krigsminister Roon Kongen og fremkaldte ved sin fremragende dygtige ledelse af operationerne det for tyskerne så gunstige resultat. Til løn for sine store fortjenester blev Moltke greve og generalfeltmarskal og fik både 1866 og 1871 store statsdotationer. Moltke var medlem af Herrehuset og af Rigsdagen. Afskedigedes 1888 som chef for generalstaben, men beholdt sine indtægter og udnævntes til præses i Kommissionen for Landets Forsvar. (HK7/1924)