Taiwan/Luftbaser Taiwan

Luftvåbnet
Chiayi
Gangshan
Hsinchu
Hualien
Magong/Makung
Pingtung South
Taichung/Ching Chuan Kang
Tainan
Taipei/Songshan
Taitung/Chihhang
Hæren
Gueiren/Kueijen
Longtan/Lungtan
Sinshe/Hsinshe
Flåden
Hualien
Pingtung North
Taoyuan
Zuoying/Tsoying

JDW 5/01 : Luftbaserne ved Chihhang (Taitung), Chiashan og Hualien har flyhangarer gravet ind i bjergsiderne.