Demosthenes
Grækenland, 384-322 f.Kr. 12.06.13

Athenisk politiker og taler. Slog 364 f.Kr. igennem som advokat ved anklagen mod sin formynders bedrageri. Søgte i de filippiske og olynthiske taler at samle de græske stater mod Makedonien, men led nederlag ved Khaironeia 338. Forblev i Athen, bekransedes for sine fortjeneste af staten 330, men måtte drage i landflygtighed 324. Tog gift efter at have deltaget i Athens mislykkede oprør mod makedonerne efter Alexanders død.

Athens og oldtidens betydeligste taler og tillige fremragende politiker; søn af velhavende forældre; efter deres død mistede han ved formynderes uærlighed sin formue; uddannede sig til taler og opnåede glimrende dygtighed, skønt han havde store vanskeligheder at overvinde (utydelig stemme, kortåndethed). Han levede af sine indtægter som forfatter og retstaler; men snart optrådte han i politikken. Hans mål var at genrejse Athens overherredømme og bevare Grækenlands frihed, som han så var truet af Filip af Makedonien. I sin kamp mod Filip var Demosthenes sikkert ledet af ærlig fædrelandskærlighed og viste stort mod og fasthed, men han undervurderede sin modstander ganske, og hans midler i kampen var heller ikke altid de fineste. Hans taler mod Filip plejer man at kalde de filippiske (se Filippika), af hvilke 10 (måske kun 8 ægte) er bevaret. Han fremkaldte 340 krigen mod Filip, som endte med nederlaget ved Chaironeia; i dette slag kæmpede Demosthenes med som menig soldat, og han fik det ærefulde hverv at holde ligtalen over de faldne. Snart efter stillede Ktesifon, Demosthenes ven og meningsfælle, forslag om at hædre Demosthenes med en guldkrans for hans fortjenester; Aischines, Demosthenes hovedmodstander, angreb Ktesifon for forslaget, og i retssagen »om kransen« kom det til et oprør mellem Demosthenes, der forsvarede Ktesifon, og Aischines: ved processens udfald, at Aischines måtte gå i landflygtighed, fik Demosthenes glimrende anerkendelse. Men 324 blev han anklaget og domfældt hos den athenske stat; en kort tid var han fængslet, men undslap til Aigina. 323 kaldtes han tilbage og deltog i oprøret mod Makedonien; da det gik uheldigt, måtte han flygte til Kalauria, hvor han, indhentet af Antipatros' folk, tog gift. Status i Vatikanet. Bevaret er under Demosthenes' navn ca. 60 taler, af hvilke dog omtrent halvdelen anses for uægte; hans veltalenhed udmærker sig ved alvor og kraft; lige godt behersker han den højeste lidenskabelighed i sit foredrag og den naturligste jævne fremstilling. (HK3/1921)