Saudi-Arabien/Luftbaser

Luftbaser:
Prince Sultan AB, Al Kharj
King Abdulah Aziz AB, Dhahran
King Khalid AB, Khamis Mushayt
Riyadh AB, Riyadh
King Faisal AB, Tabuk
King Fahd AB, Taif
King Abdul-Aziz Naval Base, Jubayl
King Khalid Military City, Al Batin
King Faisal Air Academy, Al Kharj