Christian IX

Danmark, 1818-1906

Dansk konge 1863-1906: søn af hertug Wilhelm af Glücksborg; blev arveberettiget til den danske trone gennem ægteskab med Christian 8.s søsterdatter, Louise af Hessen, anerkendt ved Londonprotokollen 1852 og tronfølgeloven 1853. Konge 15. november 1863, da Novemberforfatningen var vedtaget, men ikke underskrevet. Så faren ved den, ikke nødtes til underskrift, mistænkt for tyske sympatier. Nærede under krigen 1864 håb om gennem en personalunon at bevare Slesvig-Holsten; men håbet brast. Støttede Estrups lange regering, bifaldt provisorierne og modstanden mod parlamentarismen. Hædrede estrup ved hans afgang og udnævnte kun nødigt det første Venstreministerium (1901). I 1870 holdt han klogt på neutralitet i Den fransk-tyske krig. Stod i mange år befolkningen fjernt pga. af konservatisme og tyske opdragelse, men nåede sammen med dronning Louise at blive meget populær og ved sine døtres ægteskaber "Europas svigerfader".