Myasishchev Sovjetunionen

M-4 Bison
M-17M/M-55
Myasishchev 60 (let transportfly)