Vietnam/Yak-40

EWAP/86 : Yakovlev Yak-40 transportfly leveret fra 1979.