Slovakiet/Yak-40

Enhed Regiment Base Type Noter
Statni Letecky Utvar - Bratislava Yak-40 (OM-BYE/BYL) VIP; udfaset