Bangladesh | Luftbaser

Luftvåbnet
Bashar Air Base (Tezgaon), Dhaka (Dacca)
BAF Base Bangabandhu, Dhaka
Matiur Rahman Air Base, Jessore
Zahurul Haque Air Base, Chittagong
Bogra
Cox's Bazar (aktiveret 2011)
Tejgaon (se Bangabandhu)