Niels Juel

Danmark, 1629-97 08.07.11

Dansk søhelt og admiral, født i Kria., hvor moderen midlertidig opholdt sig. 1650 tog han til Holland, tjente under Tromp d. Ældre og de Ruijter, deltog i flere kampe, førte en hollandsk fregat i Middelhavet og kom 1656 tilbage til Danmark, hvor han snart fik ansættelse på flåden ogpå grund af sin ypperlige uddannelse hurtigt avancerede. Allerede 1657 var han chef for en eskadre; under Københavns belejring føte han en deling bådsfolk, og 1659 førte han en del af flåden under Bjelke i slaget ved Femern. — Da den skånske krig udbrød, var Juel næstkommanderende på hovedflåden, som førtes af Curt Adelaer, da denne døde, indtog Juel hans plads, gik 1676 til søs med flåden, erobrede Gotland og kæmpede en kamp under Faslerbo med svenskerne. Imidlertid havde kongen overdraget hollænderen Martin Tromp den Yngre kommandoen over flåden; for Juel var dette en krænkelse, og forholdet mellem ham og Tromp blev altid køligt. 1. juni 1677?? traf den danske flåde under Tromp og Juel fjenden under Öland, det svenske admiralskib sprang i luften, hvorefter resten undtaget admiral Uggla flygtede med tabet af ejn halv snes skibe og ca. 2.500 mand. I foråret 1677 var Tromp i Holland, Juel mødte da en del af den svenske flåde uder Møen, vandt 1. juni en stor sejr og erobrede 7 orlogsskibe, 1. juli mødte han den svenske hovedflåde under Evert Horn i Køge-bugt. Svenskerne havde 30 skibe med 1.700 kanoner, de danske 27 skibe med 1.400 kanoner. Juel gennembrød svenskernes linje, splittede den og vandt en glimrende sejr, blev derefter generaladmiralløjtnant og gik med flåden op i Østersøen, og fra nu af kunne alle danske skibe sejle som i den dybeste fred. — Efter freden stod Juel i spidsen for søværnet og viste sig som en udmærket administrator, hvem personellets uddannelse og skibsbyggeriets udvikling lå stærkt på sinde. Han blev 1683 præsident i Admiralitetet og beholdt sit embede ti 1996. Han var Danmarks største søhelt, stod for sin samtid som et ypperligt menneske, som et mønster på retsind og fædrelandskærlighed. 1881 rejstes hans mindestatue ved Holmens Kanal i København. (HK5/1922)