Yemen/Il-14

EWAP/86 : Nordyemen har 4 Ilyushin Il-14 Crate transportfly i tjeneste.