Bahrain/Baser

AFM 3/10 : Ny luftbase ved Sakhir.

Shaikh Isa AB > Isa Air Base (1999)
Manama IAP

Sakhir AB

Rifa'a AB